ਮੋਹਣੀ ਨਾਚ > #4

Chapter 4: Clash of Titans
ਅਰਾਵ, ਮੀਰਾ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਨੇ ਰੁਦ੍ਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਲਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਨਾਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਢੋਲ ਦੇ ਧੜਕਣ ਨਾਲ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
Mira Kapoor
ਰੁਦ੍ਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਾਰ ਮਨੀਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ. ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ!
Rudra Singh
ਹਾਹਾ! ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
Kiran Rao
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਦ੍ਰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ - ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ.
Vikram Malhotra
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੇਨੂੰ ਸਭ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਹੋ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਪਾਸ ਹਾਂ.
ਆਰਾਵ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬੀਚ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕੱਟਦੀ ਹੈ.
Aarav Verma
ਬਸ ਕਰੋ! ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰ ਤੇ ਨਾਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਕਰਮ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਾਚਣਗੇ.
ਆਰਾਵ, ਮੀਰਾ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੂਵਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠਾ ਇਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ.
ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗਾਂਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅਸਲੇ ਰੰਗ ਪਰਦਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
ਇਸ ਉਤਸਾਹਵਰਧਕ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਣੂਠੇ ਪਿਰੋਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਟਦੀ ਹੈ.
ਇਸ ਟਾਈਟਨਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਵ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ?