ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

#2

ਅਧਿਆਇਤ 2: ਗੈਰਵਫਾਦ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ਵਿਕਰਮ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਆਰਵ ਦੇ ਗੁਪਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਰਵ ਨੂੰ ਬਲਵਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਿਆਰੀ ਕਰਾਰ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁਖ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੰਸਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਰਾ, ਆਰਵ ਦੇ ਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਰੁਦ੍ਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੁਦ੍ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਦੀ ਗਦਰੀ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ ਅਤੇ ਰੁਦ੍ਰ ਦੀ ਮਨੀਪੁਰਖ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕੇ ਪੜੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕ

#1

ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੰਗੀਤ ਅਕਾਦਮੀ ਰਾਇਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿਰਾ ਕਪੂਰ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਟਾਰ, ਨਾਲ ਤਾਲੰਟਮੰਡ ਨਵਜਵਾਨ ਡਾਂਸਰ ਆਰਵ ਵਰਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਝੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਿਆਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੁਦ੍ਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਵ ਅਤੇ ਮਿਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਧਕਾਰੀ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਟੂਟਣ ਦਾ ਧੁੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਗਜ਼ੀਨ

Inksaga Bollywood