ਸ਼ੀਵਾ ਦੇ ਅੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੰਤਰਮੰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ! ਰਾਜ, ਵਿਦਰੋਹੀ ਪਾਰਕੂਰ ਕਲਾਕਾਰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯਾ, ਜਾਪੂਰ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਰਿਕ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹਸ਼ਮਯੋਗੀ ਰਹਸ਼ਮਯੋਗੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਦਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦਿਲਚਸਪ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।
ਮੈਗਜ਼ੀਨ

Inksaga Bollywood