ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਦੇ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਤਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਜ ਖੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀਰੋਈਜ਼ਮ ਦੀ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਮੈਗਜ਼ੀਨ

Inksaga Bollywood