ਇੱਕ ਮੋਹਕ ਮਲਯਾਲਮ ਮੈਂਗਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਂਵ ਤਿਰੂਰ ਵਿੱਚ 1950ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧੀਰਜ, ਨਿਆਂਮਤਾ ਅਤੇ ਇਕਜੂਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ।
ਮੈਗਜ਼ੀਨ

Inksaga Malayalam