ਮਨ ਦਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ > #5

Emma
ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਈਕਲ। ਅਸੀਂ ਰੋਗ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਦਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਫੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
Michael
ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੱਠੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕੇ।
Sophie
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਜ਼ਾ ਇਤਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਮਾ, ਮਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸੋਫੀ ਇੰਮਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Emma
ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਟੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਸੰਭਵਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Michael
ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੇਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਥੀਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Sophie
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
Emma
ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਤਕਾਰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਫੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਟੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਪਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਆ।
Sophie
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂਸਨ! ਕਿਵੇਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੁਰਪ੍ਰਾਇਜ਼।
Professor Johnson
ਮੈਂ ਇਵੇਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਲਾਪਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
Emma
ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।
Professor Johnson
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪਸਾਈਕੀਅਟਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Emma
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਜੁੜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਹਾਗਾ ਦੇ ਤਾਲੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Michael
ਸਹਿਮਤ। ਤਕਨੀਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
Sophie
ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧੁਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Sophie
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਟੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦੁਬਲਾਪਣ ਬਾਰੇ।
Emma
ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਫੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ।
Michael
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਯਾਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਹਾਂ ਹੋਵੇਗੇ।
ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Emma
ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਜਞਾਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ।
Michael
ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Sophie
ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਰਕ ਬਣਾਓ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗੇ ਧਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।