ਇੱਕ ਹੱਤਕੜੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਰਹਸ਼ੇਮਯੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰੀਰਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭੂਤਿਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਜ ਖੋਲ੍ਹੇ।
ਮੈਗਜ਼ੀਨ

SCREEAM