ਰੇਵਨਸਬ੍ਰੂਕ ਦੇ ਭੂਤਪੂਰਬ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਨੁਭਵ ਹਨੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪਿਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਜਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦ ਬਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੈਮਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੀਵਿਤ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਵਿਚਲੇ ਰੇਖਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਮਾਫੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਤਪੂਰਬ ਦੇ ਖੌਫਨਾਕ ਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

#3

ਅਧਿਆਇਤ 3. ਪਿਆਰਾ ਭੂਤ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਬੱਢੀ ਵਿਚ ਸਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਧਕਾਰਮਯ ਭੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰਮਯ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਥਾਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਵਸਤਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਵੇਖਰੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਇੱਮੀਲੀ ਅਤੇ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਵਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਮੈਗਜ਼ੀਨ

SCREEAM