ਫਿਲੀਪੀਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਕ ਮੈਂਗਾ ਸੈਟ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਬੱਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਾਣਨਾਂ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਅਦਭੁਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ।
ਮੈਗਜ਼ੀਨ

Inksaga Bungisngis